Chứng Nhận Đào Tạo Định Giá Bất Động Sản
Chứng Nhận Đào Tạo Định Giá Bất Động Sản

Điều 4 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ đã quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản như sau: “Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành”.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định về việc công khai thông tin về cơ sở đào tạo và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư, trong đó có Thông tư số 28/2016/TT-BXD thì: “Khi đáp ứng đủ điều kiện được tổ chức đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, cơ sở đào tạo cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này cho Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo đặt trụ sở chính và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của cơ sở đào tạo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý”.

Như vậy, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản không có quy định về thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; do đó các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản không phải thực hiện thủ tục này. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản khi hoạt động ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên, còn phải tuân thủ các quy định về việc công khai thông tin về cơ sở đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD nêu trên của Bộ Xây dựng.

Chức Năng Được Phép Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Bất Động Sản
Chức Năng Được Phép Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Bất Động Sản

Đối tác của chúng tôi